SD
Sverigedemokraterna i Haninge kommun

Sverigedemokraterna är ett pragmatiskt parti som inte styrs av ideologiska skygglappar. Vi försöker hitta konkreta lösningar på konkreta problem. I Haninge är vi den enda riktiga oppositionen. Vi försöker skapa ett långsiktigt hållbart Haninge. För att Haninge skall fungera bra på sikt behöver vi en långvarig paus i mottagandet av migranter. Annars är risken stor att de ökande kostnaderna för migrationen tränger ut en mängd andra saker som är viktiga för invånarna i Haninge.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Stopp för fortsatt flyktingmottagande och byggande av modulbostäder för dessa i Haninge. Alla skall behandlas lika dvs inga förturer i bostadskön.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Öka anslagen till Äldrenämnden och särskilt antalet timmar som hemtjänsten tillbringar med de äldre. Öka antalet boenden och träffpunkter för de äldre

 • Lag och ordning

  Nolltolerans mot småbrottslighet, klotter, tiggeri och illegala bosättningar. Skärpt kameraövervakning och väktarnärvaro på brottsutsatta platser.

 • Trafik och infrastruktur

  Bygg ut vägnätet och antalet parkeringsplatser. Diskrimineringen av bilister måste upphöra. Det skall vara enkelt att köra och parkera bil i Haninge.

 • Skola och utbildning

  Återinför ordning och studiero. Inrätta en jourskola där störande elever vistas tills de lär sig att inte störa andra. Stärk lärarnas auktoritet.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

I första hand vill vi vara en del av det lokala regeringsunderlaget i Haninge dvs vara med och styra kommunen. Blir det inte så vill vi vara det helt dominerande oppositionspartiet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Vägar, gator och parker
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Mer pengar för att öka timmarna som hemtjänsten är hos de äldre
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Bygg mer parkeringsplatser i kommunen
 • Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
 • Bygg en ny idrottsplats på Norrby gärde