MP
Miljöpartiet i Åmåls kommun

Vi driver en politik som hjälper medborgarna till ett gott liv där det är allt enklare att bidra till att ta hand om planetens resurser. Vi vill jobba förebyggande i skola för att öka ungas deltagande i arbetslivet. Det ska vara lätt och tryggt att cykla, och sortera vårt avfall. Vi vill ta fram en landsbygdsstrategi. För att vi utvecklar dialogen med medborgarna och strävar efter ökad transparens i kommunala beslut. För att vi tar ett ansvar för att långsiktiga beslut är hållbara över tid.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Öka transparensen och öka inflytandet med utvecklade medborgardialoger, och utveckla hemsidan där man kan följa beslut, ex lista på medborgarförslag.

 • Miljö och klimat

  Cykelvänlig trafikpolitik, fler GC-banor i tätort och utanför tätorten.

 • Miljö och klimat

  Nytt insamlingssystem för sopor där vi även omhändertar matavfall.

 • Övrigt

  Ferie/fritidskort på regionbuss/tåg för skolelever, dels för att tidigt få in en vana att resa kollektivt.

 • Invandring och integration

  En generös och relevant vuxenutbildning + stötta föreningslivets initiativ för att utrikesfödda medborgare kommer in i arbets-/föreningsliv o samhälle

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att det blir en stabil majoritet där MP är med och styr. Det kan vara som i nuvarande (S,V och MP), eller blocköverskridande koalition.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att se att vi kan hitta frågor där Sverigedemokraterna och MP kan enas.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

nej

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Ganska bra förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Stärk elevhälsan på skolorna
 • Kommunen ska ha fossilfri el, värme och transporter i verksamheterna