KD
Kristdemokraterna i Åmåls kommun

Vi bevakar de mjuka frågorna i kommunen. Vi står för ansvar och erfarenhet i det politiska arbetet i kommunen. Vi anser att samverkan och samarbete byggd på allas lika värde är en framgångsfaktor för kommunen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill arbeta för att införa en äldrebogaranti. Vi vill införa vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonalen.

 • Skola och utbildning

  Vi vill se till att den nya skolan får möjligheter att satsa på bra läromedel. Att den nya skolan är avpassad för en ny tid.

 • Jobb och sysselsättning

  Flera arbetstillfällen ger mer skatteintäkter. Kommunen skall ha goda kontakter med näringsliv och vi måste bryta arbetslöshetskurvan.

 • Sjukvård och hälsa

  Även om vi i kommunen inte råder över sjukvården vill vi påverka våra regionpolitiker till en utvecklad närhälsa i Åmål

 • Invandring och integration

  Civilsamhället är en stor kraft att stötta som en medhjälpare till en bättre integration. Komvux är en viktig aktör för lärande för nya svenskar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi samarbetar med c,m,l i det vi kallar alliansen i Åmål inför nästa mandatperiod

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

sd

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

nej

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Ganska dåligt förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering
 • Stärk elevhälsan på skolorna
 • Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende