C
Centerpartiet i Åmåls kommun

En röst på Centerpartiet är en röst för ett företagsamt och grönt Åmål. Fler i jobb genom att stärka näringslivet. Det ska bli enklare och lättare att vara företagare i Åmål. Skolan ska ge kunskaper och trygghet, vården ska vara nära och av hög kvalitet - konkurrens inom välfärden ger valfrihet och kvalitet. Bara Centerpartiet satsar på tillväxt och miljö - det ska löna sig och vara lätt att välja klimatsmarta lösningar och så skapas fler jobb inom jord- och skogsbruk, energi och återvinning.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Skapa utbildning för de som har svag skolunderbyggnad för att lättare på jobb. Det finns många arbetsuppgifter som inte kräver högskolekompetens .

 • Sjukvård och hälsa

  Utveckla den nära sjukvården så att tillgänglighet och kontinuitet förbättras. Fler sjuksköterskor, fasta läkarkontakter och bättre öppettider.

 • Näringsliv och företagande

  Förenkla och förbättra service från kommunen. Stärka företagsklimatet och marknadsföra Åmål som den fina ort den är för att leva, bo och företaga i.

 • Ekonomi och skatter

  Investera i kommunens medarbetare så att omsättningen och sjukfrånvaron minskar och utveckling och trivsel ökar. De är vår absolut största resurs.

 • Trafik och infrastruktur

  Småvägarna är kapillärer - de måste underhållas för jobb och företag. 45:an måste rustas och tågtrafiken utökas. Cykelvägar ska byggas ut.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill delta i en allians med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tänkbart också att Miljöpartiet kan vara en del av en allians.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna absolut inte. Mycket tveksam till Vänsterpartiet. Absolut inte de nya partierna - Liberal Vision och Fucking Åmål - eller något parti med nationalsocialistiska åsikter.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Mycket dåligt förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering
 • Stärk elevhälsan på skolorna
 • Kommunen ska ha fossilfri el, värme och transporter i verksamheterna