C

Centerpartiet

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

Centerpartiet vill gå i täten för ett EU som värnar demokratiska värderingar och principer. Vi arbetar för att EU fokuserar på för gränsöverskridande utmaningar som att främja handel, stärka miljö- och klimatarbetet, minska överanvändning av antibiotika och hjälpa människor på flykt.

Vilken är er vision för EU om 10 år?

EU visar världen att demokrati, jämlikhet, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt är vägen framåt. EU skapar hållbara förutsättningar för att nya gröna jobb och innovationer slår rekord varje år, Parisavtalets klimatmål är på väg att uppnås och EU är en stark global kraft för mänskliga rättigheter.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Utsläpp påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför krävs ökat samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatutmaningen.

 • Mänskliga rättigheter

  EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Dessa principer ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

 • Demokrati

  EU behöver vara en frihetlig fyr för resten av världen. Vi ska visa att vägen framåt går via demokrati, marknadsekonomi och klimatansvar.

 • Jordbruk och fiske

  EU måste sträva efter en hållbar livsmedelsproduktion med höga krav på djurvälfärd och minskad antibiotikaanvändning.

 • Migration och flyktingar

  Alla EU:s länder måste hjälpas åt för att nå en hållbar lösning för att Europa fortsatt ska vara en fristad för människor som flyr undan förtryck.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

ALDE

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

För att den är liberal, progressiv och grön och därför bäst motsvarar våra värderingar om ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

ALDE-gruppen vill i vissa fall se mer överstatlighet, till exempel den sociala pelaren, medan vi vill att EU fokuserar på de gränsöverskridande utmaningarna. Vi har också mer ambitiös miljöpolitik.

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Vi vill samarbeta med de partigrupper som också står för EU:s grundläggande värderingar och värnar om fred, frihet och framåtskridande. Idag handlar det om S&D, EPP och de gröna.

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Grupper ytterst på vänster- och högerkanten som inte respekterar demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Industri, forskning och energi, Jordbruk och landsbygdsutveckling, Miljö, hälsa och matsäkerhet

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatfrågan och att vi sänker utsläppen rejält.

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Därför tar Centerpartiet avstånd från ytterligare lagstiftning inom sociala pelaren.

  Argument:Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Därför…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU, under förutsättning att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, som tillsammans arbetar med de gränsöverskridande frågorna, är stort.

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Folkomröstningar på EU-nivå skulle riskera att andra länders befolkning helt kan köra över Sverige i vissa frågor.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla länder ta ansvar för att minska utsläppen och uppnå gemensamma EU- mål. De ska drabbas av kännbara sanktioner annars.

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot vill vi använda andra medel på EU-nivå för att kunna bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpen som hittas i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpen som hittas i strandnära miljöer och hav är…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan människor lyftas ur fattigdom, vilket gynnar hela Europa.

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet är fortsatt emot att Sverige ska införa Euro.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska gälla även kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna kan tas bort, utifrån hur säkerhetsläget ser ut.

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till det skydd de har förtjänat och ofta har rätt till.

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Men vi menar inte att det är EU som ska besluta om medlemsländernas lagstiftning på detta område.

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Men vi menar inte att det är EU som ska besluta…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att för den skull ge EU rätt att bestämma över medlemsländernas jämställdhetspolitik.

  Argument:Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att för den…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna.

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från grunden och bygga på attitydförändring.

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, vi menar att det är där hjälpen gör störst nytta.

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, vi menar att det är…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad…